Personal

Manager: Dr. Valer Rus

Contabil șef: Tatiana Gheorghe
Șef Serviciu Istorie și Literatură: Ovidiu-Constantin Savu

Muzeografi: Marinela-Loredana Barna, Bianca-Luminița Micu, Cristina Seitz, Traian-Constantin Dumbrăveanu, Roxana-Maria Cornea
Conservator: Lorena Domocos
Restaurator: Alina-Ioana Borcan
Gestionar custode: Rodica Florea

Economist: Sonia-Nicoleta Oprea
Referent de specialitate: Florina Neculcea
Administrator: Viorica Pădurariu
Supraveghetoare: Lucreția Chițu, Veta Coman, Began Maria

Codul de conduită etică al instituției

Declarații de avere

Lista funcțiilor plătite din fonduri publice (31 martie 2018)
stat de functii
Lista funcțiilor plătite din fonduri publice (30 septembrie 2018)
stat functii septembrie fara stampila 2018

ANUNŢ

Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov organizează în data de 20 decembrie 2018, ora 900, concurs pentru ocuparea unui post de referent de specialitate S, gradul IA.
Condiţii de înscriere:
– studii superioare economice de lungă durată
– certificat Expert achiziții publice
– certificat ECDL
– vechime în muncă minim 6 ani și 6 luni
– experiență în achiziții publice minim 2 ani.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cerere de înscriere la concurs adresată managerului muzeului, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum şi originalul în vederea verificării conformităţii; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice precum şi originalele în vederea verificării conformităţii; copia carnetului de muncă şi originalul în vederea verificării conformităţii, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor; cazierul judiciar (sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului), adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului (adeverinţa conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii), curriculum vitae, alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 3 decembrie 2018, ora 1600. Dosarele se depun la sediul muzeului în Piaţa Sfatului nr. 25, biroul arhivă, persoană de contact Cristina Seitz, telefon 0268-477864, e-mail casamuresenilor@gmail.com.
Concursul va consta în susţinerea unei probe scrise în data de 20 decembrie 2018, ora 900, probe practice, ora 1100, urmată de un interviu la ora 1300. Concursul se va desfăşura la sediul Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov, Piața Sfatului nr. 25.
Bibliografia propusă pentru concurs este următoarea:
ACHIZIȚII PUBLICE
-Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
-Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
-Ordinul 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale.
RESURSE UMANE
-Legea nr. 53/2003 Codul muncii republicată;
-H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
-H.G. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
-Legea nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
-H.G. 360/24.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Cultură”;
-Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
-Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR
CASIERIE
-Decretul 209/1973 pentru aprobarea regulamentului operațiilor de casă.
REGISTRATURĂ-SECRETARIAT
-Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996, art. 8-9;
-Laurențiu Mera, Îndreptar arhivistic, Ed. Aronda, Cluj-Napoca, 2002, pag. 15-20.

Manager,
Dr. Valer Rus

REZULTATE SELECTARE DOSARE DE ÎNSCRIERE
pentru concursul organizat în data de 20.12.2018 în vederea ocupării
postului de referent de specialitate S, gradul IA

În urma verificării dosarului de înscriere depus în termenul legal, comisia de concurs anunţă obţinerea următorului rezultat:

Nr.
crt. Nume şi prenume candidat Rezultat selecţie
admis / respins Observaţii
(motivare respingere)
1. Neculcea Florina ADMIS –

Secretar comisie concurs,
Cristina Seitz

Afişat în data de: 04.12.2018

ANUNŢ

În baza borderoului de notare a lucrării scrise pentru concursul organizat în data de 20.12.2018 pentru ocuparea ocupării postului de referent de specialitate S, gradul IA la Compartimentul Management proiecte, Resurse umane și Achiziții publice comisia de concurs anunţă obţinerea următorului rezultat:

Nr.
crt. Numele şi prenumele Punctaj proba scrisă Rezultat proba scrisă
1. NECULCEA FLORINA 80,67 puncte admis pt. proba practică

Rezultatul poate fi contestat în condiţiile legii.

Respectând prevederile legale comisia de concurs anunţă desfăşurarea probei practice în data de 20.12.2018, ora 1100, la sediul Muzeului Casa Mureșenilor, în Piața Sfatului nr. 25.

Secretar comisie concurs,
CRISTINA SEITZ

Afişat în data de 20.12.2018, ora 10,45.

ANUNŢ

În baza borderoului de notare a probei practice pentru concursul organizat în data de 20.12.2018 pentru ocuparea ocupării postului de referent de specialitate S, gradul IA la Compartimentul Management proiecte, Resurse umane și Achiziții publice comisia de concurs anunţă obţinerea următorului rezultat:

Nr.
crt. Numele şi prenumele Punctaj proba scrisă Rezultat proba practică
1. NECULCEA FLORINA 99 puncte admis pt. interviu

Rezultatul poate fi contestat în condiţiile legii.

Respectând prevederile legale comisia de concurs anunţă desfăşurarea interviului în data de 20.12.2018, ora 1300, la sediul Muzeului Casa Mureșenilor, în Piața Sfatului nr. 25.

Secretar comisie concurs,
CRISTINA SEITZ

Afişat în data de 20.12.2018, ora 12,10.

ANUNŢ

În baza borderoului de notare a interviului, pentru concursul pentru concursul organizat în data de 20.12.2018 în vederea ocupării postului de referent de specialitate S, gradul IA la Compartimentul Management proiecte, Resurse umane și Achiziții publice, comisia de concurs anunţă obţinerea următorului rezultat:

Nr.
crt. Numele şi prenumele Punctaj interviu Rezultat interviu
1. NECULCEA FLORINA 91,6 puncte Admis interviu

Rezultatul poate fi contestat în condiţiile legii.

Secretar comisie concurs,
Cristina Seitz

Afişat în data de 20.12.2018, ora 14,30.

ANUNŢ REZULTATE FINALE

În baza borderourilor de notare a lucrării scrise, probei practice şi a interviului pentru pentru concursul organizat în data de 20.12.2018 în vederea ocupării postului de referent de specialitate S, gradul IA la Compartimentul Management proiecte, Resurse umane și Achiziții publice, comisia de concurs anunţă obţinerea următorului rezultat final:

Rezultat final concurs

1. NECULCEA FLORINA 90,42 p. Admis

Secretar comisie concurs,
Cristina Seitz

Afişat în data de 20.12.2018, ora 15,00.

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *