Personal

Manager: Dr. Valer Rus

Contabil șef: Diana Logofătu
Șef Serviciu Istorie și Literatură: Ovidiu-Constantin Savu

Muzeografi: Marinela-Loredana Barna, Bianca-Luminița Micu, Cristina Seitz, Traian-Constantin Dumbrăveanu, Roxana-Maria Cornea
Conservator: Lorena Domocos
Restaurator: Alina-Ioana Borcan
Gestionar custode: Rodica Florea
Economist: Emilia Burlacu
Referent de specialitate: Mihaela Pință
Administrator: Arpád Erdö
Supraveghetoare: Viorica Pădurariu, Liliana Spătaru, Mirela Pitiș

Declarații de avere

Statul de funcții și situația salarială în 31 martie 2022

CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ A PERSONALULUI MUZEULUI CASA MUREŞENILOR BRAŞOV

CUPRINS
1. INTRODUCERE
2. DOMENIUL DE APLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE
3. NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ
4. MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL APLICĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ
5. RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIONĂRI
6. DISPOZIȚII FINALE

CAPITOLUL I
INTRODUCERE

Art. 1 Codul de conduită etică a personalului Muzeului Casa Mureșenilor Brașov definește principiile, valorile și regulile morale și profesionale la care aderă tot personalul contractual din cadrul Muzeului Casa Mureșenilor, care trebuie aplicate în relațiile cu cetățenii, partenerii, colegii, colaboratorii etc.

Art. 2. Personalul Muzeului Casa Mureșenilor Brașov trebuie să cunoască, să-şi însuşească şi să acţioneze în conformitate cu prevederile acestui Cod de conduită etică.

CAPITOLUL II
DOMENIUL DE APLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE

Art. 3. Domeniul de aplicare
(1) Codul de Conduită Etică a personalului din cadrul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov, denumit în continuare Cod de Etică, reglementează normele de conduită profesională a personalului contractual.
(2) Codul de etică a personalului Muzeului Casa Mureşenilor Braşov urmărește să asigure creșterea calității profesionale, o bună administrare în realizarea sarcinilor de serviciu, să elimine faptele de corupție și presupune îndeplinirea următoarelor obiective:
 credibilitatea informațiilor și a Muzeului Casa Mureşenilor Braşov ca instituție;
 reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului Muzeului Casa Mureşenilor Braşov şi al personalului contractual;
 informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei;
 crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între angajații Muzeului Casa Mureşenilor Braşov, pe de o parte, precum și între cetățeni, colaboratori, petenți ș.a. și personalul instituției, pe de altă parte.

Art. 4. Considerente generale
(1) Codul de conduită etică a personalului Muzeului Casa Mureşenilor Braşov, denumit în continuare Cod, este aprobat de către Managerul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov în baza deciziei emise în acest sens.
(2) Codul de conduită etică a personalului contractual, este întocmit în conformitate cu următoarele prevederi din:
 Legea 53/2003 Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Muzeului Casa Mureşenilor Braşov în vigoare;
 Regulamentul de Ordine Interioară a Muzeului Casa Mureşenilor Braşov în vigoare;
(3) Prevederile prezentului Cod se completează cu dispozițiile legale în vigoare;
(4) Prezentul Cod poate fi modificat numai prin decizia Managerului Muzeului Casa Mureşenilor Braşov, la propunerea Responsabilului resurse umane.

Art. 5. Principii generale
(1) Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual din Muzeul
Casa Mureşenilor Braşov sunt următoarele:
a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia personalul contractual al Muzeului Casa Mureşenilor Braşov are îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
b) prioritatea interesului public, conform căruia personalul instituţiei are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia personalul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
d) profesionalismul, principiu conform căruia personalul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia personalul muzeului este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes altul decât interesul public, în exercitarea funcţiei deţinute;
f) integritatea morală, principiu conform căruia personalului Muzeului Casa Mureşenilor Braşov îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;
g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia personalul muzeului poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea diferitelor categorii de funcţii, ocupanţii acestora trebuie să fie de bună-credinţă;
i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de personalul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov în exercitarea atribuţiilor de serviciu sunt publice şi pot fi supuse monitorizării publicului vizitator;
j) responsabilitatea şi răspunderea, principiu potrivit căruia angajaţii, răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuţiile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător.
(2) Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt următoarele:
a) principiul legalităţii, conform căruia managerul și Muzeul Casa Mureșenilor Brașov au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenţă şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia ordinea de drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienţa managerului și Muzeului Casa Mureșenilor Brașov sunt ocrotite şi promovate de lege;
c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită;
d) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;
e) principiul bunei administrări, conform căruia managerul și Muzeul Casa Mureșenilor Brașov sunt datori să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor;
f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică şi bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă şi prestigiul Muzeului Casa Mureșenilor Brașov;
g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;
h) principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată în aparatul de specialitate a Muzeului Casa Mureșenilor Brașov care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

Art. 6. Definirea termenilor
În înțelesul prezentului Cod, următorii termeni se stabilesc astfel:
• Personal contractual ori angajat contractual – persoana numită într-o funcție în autoritățile și instituțiile publice în condițiile Legii nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare;
• Personal al Muzeului Casa Mureşenilor Braşov – personal contractual, personal delegat sau detașat în cadrul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov;
• Funcție – ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite de autoritatea sau instituția publică, în temeiul legii, prin fișa de post;
• Conflict de interese – acea situație sau împrejurare în care interesul personal direct ori indirect al angajatului contractual contravine interesului public astfel încât afectează sau ar putea afecta independența sau imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției publice sau a funcției deținute;
• Incompatibilitate – situaţia definită ca atare în lege în care se poate afla personalul care exercită mai multe funcţii în acelaşi timp, deşi este interzis potrivit legii;
• Interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personal prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei;
• Consilier de etică – persoana desemnată pentru consiliere etică de către conducătorul autorității sau instituției publice;
• Abatere disciplinară – orice faptă săvârșită cu vinovăție, în legătură cu activitatea desfășurată constând dintr-o acțiune sau inacțiune prin care s-au încălcat prevederile legale și orice alte reglementări sau dispoziții interne emise de conducerea Muzeului Casa Mureşenilor Braşov;
• Informaţie de interes public – orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din activităţile unei instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei, exceptând informaţiile prevăzute la art. 12 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
• Informaţie cu privire la date personale – orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

CAPITOLUL III
NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL

Art. 7. Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1) Personalul contractual din Muzeul Casa Mureşenilor Braşov are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
(2) În exercitarea funcţiei, personalul contractual din Muzeul Casa Mureşenilor Braşov are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

Art. 8. Respectarea Constituţiei şi a legilor
(1) Angajaţii contractuali ai Muzeului Casa Mureşenilor Braşov au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Personalul contractual al Muzeului Casa Mureşenilor Braşov trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.

Art. 9. Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice
(1) Personalul contractual din Muzeul Casa Mureşenilor Braşov are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Angajaţilor contractuali din Muzeul Casa Mureşenilor Braşov le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
(3) Prevederile alin. (2), lit. a) – d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
(4) Dezvăluirea informațiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conțin asemenea informații, la solicitarea reprezentanților unei alte autorități ori instituții publice, este permisă numai cu acordul Managerului Muzeului Casa Mureşenilor Braşov.
(5) Prevederile prezentului Cod nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

Art. 10. Libertatea opiniilor
(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali ai Muzeului Casa Mureşenilor Braşov au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
(2) În activitatea lor, angajaţii contractuali ai Muzeului Casa Mureşenilor Braşov au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate.
(3) În exprimarea opiniilor, personalul contractual din Muzeul Casa Mureşenilor Braşov trebuie să aibă
o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Art. 11. Activitatea publică
(1) Comunicarea oficială a informaţiilor şi datelor privind activitatea Muzeului Casa Mureşenilor Braşov, precum și relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către angajaţii desemnaţi în acest sens de managerul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov, în condiţiile legii.
(2) Angajaţii desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de către managerul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov.
(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Muzeului Casa Mureşenilor Braşov.
(4) Angajații pot participa la elaborarea de publicaţii, pot elabora şi publica articole de specialitate şi lucrări literare ori ştiinţifice, în condiţiile legii.
(5) Angajaţii pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic ori a celor care ar putea afecta prestigiul funcţiei deţinute.
(6) În cazurile prevăzute la alin. (4) și (5), angajaţii nu pot utiliza informaţii şi date la care au avut acces în exercitarea atribuţiilor de serviciu, dacă acestea nu au caracter public. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
(7) În exercitarea dreptului la replică şi la rectificare, a dreptului la demnitate, a dreptului la imagine, precum şi a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, angajaţii îşi pot exprima public opinia personală în cazul în care prin articole de presă sau în emisiuni audiovizuale s-au făcut afirmaţii defăimătoare la adresa lor sau a familiei lor. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzator.
(8) Angajaţii muzeului îşi asumă responsabilitatea pentru apariţia publică şi pentru conţinutul informaţiilor prezentate, care trebuie să fie în acord cu principiile şi normele de conduită prevăzute de prezentul Cod.
(9) Prevederile alin. (1)-(8), se aplică indiferent de modalitatea şi de mediul de comunicare.

Art. 12. Activitatea politică
În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual al Muzeului Casa Mureşenilor Braşov îi este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a organizaţiilor cărora le este aplicabil acelasi regim juridic ca și partidelor politice, fundaţiilor sau asociațiilor care funcţionează pe lângă partidele politice, precum şi pentru activitatea candidaţilor independenţi;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
c) să afişeze, în cadrul Muzeului Casa Mureşenilor, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla şi/sau denumirea partidelor politice, fundaţiilor sau asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice, precum şi pentru activitatea candidaţilor independenţi;
d) să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor de serviciu pentru a-şi exprima sau manifesta convingerile politice;
e) să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.

Art. 13. Folosirea imaginii proprii
În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual al Muzeului Casa Mureşenilor Braşov are obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

Art. 14. Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei
(1) În relaţiile cu personalul contractual din cadrul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
(2) Personalul contractual din cadrul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea aspectelor vieţii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
(3) Personalul contractual din cadrul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin:
a) promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.
(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale și profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficiența activității, precum și creșterea calității serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (1)-(3) și de celelalte subiecte ale acestor raporturi.

Art. 15. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
(1) Personalul contractual din cadrul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o reprezintă.
(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali din cadrul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov au obligaţia de a nu exprima opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
(3) În deplasările în afara ţării, personalul contractual din cadrul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.

Art. 16. Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor
Angajaţii contractuali ai Muzeului Casa Mureşenilor Braşov nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

Art. 17. Obiectivitate și responsabilitate în luarea deciziilor
(1) În procesul de luare a deciziilor, angajaţii contractuali ai Muzeului Casa Mureşenilor Braşov au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
(2) Angajaţii contractuali ai Muzeului Casa Mureşenilor Braşov au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către Muzeul de Casa Mureşenilor Braşov, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.
(3) Managerul va sprijini propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii Muzeului Casa Mureşenilor Braşov, precum şi a calităţii serviciilor oferite publicului vizitator.
(4) În exercitarea atribuţiilor de coordonare, precum şi a atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii au obligaţia de a asigura organizarea activităţii personalului, de a manifesta iniţiativă şi responsabilitate şi de a susţine propunerile personalului din subordine.
(5) Personalul de conducere are obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condiţiile legislaţiei specifice aplicabile fiecărei categorii de personal. În acest sens, aceştia au obligaţia:
a) să repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului de competenţă aferent funcţiei ocupate şi carierei individuale a fiecărei persoane din subordine;
b) să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea corespunzătoare a competenţelor fiecărei persoane din subordine;
c) să monitorizeze performanţa profesională individuală şi colectivă a personalului din subordine, să semnaleze în mod individual performanţele necorespunzătoare şi să implementeze măsuri destinate ameliorării performanţei individuale şi, după caz, colective, atunci când este necesar;
d) să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun acordarea de stimulente materiale sau morale;
e) să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat şi să propună participarea la programe de formare şi perfecţionare profesională pentru fiecare persoană din subordine;
f) să delege sarcini şi responsabilităţi, în condiţiile legii, persoanelor din subordine care deţin cunoştinţele, competenţele şi îndeplinesc condiţiile legale necesare exercitării funcţiei respective;
g) să propună atribuţii în fişele de post ale salariaţilor;
h) să excludă orice formă de discriminare şi de hărţuire, de orice natură şi în orice situaţie, cu privire la personalul din subordine.
(6) În scopul asigurării condiţiilor necesare îndeplinirii cu imparţialitate a îndatoririlor ce decurg din raporturile ierarhice, personalul de conducere are obligaţia de a nu se angaja în relaţii patrimoniale cu personalul din subordine.

Art. 18. Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute
(1) Personalul contractual din cadrul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, personalul contractual din cadrul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Angajaţii contractuali ai Muzeului Casa Mureşenilor Braşov au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.
(4) Angajaţii contractuali ai Muzeului Casa Mureşenilor Braşov au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sau funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Art. 19. Obiectivitate în evaluare
(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.
(2) Personalul de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
(3) Personalul de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţiile publice sau contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 5.

Art. 20. Utilizarea resurselor publice
(1) Personalul contractual din cadrul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
(2) Personalul contractual din cadrul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
(3) Personalul contractual din cadrul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Personalului contractual din cadrul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.

Art. 21. Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri
(1) Orice angajat contractual din cadrul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
(3) Angajaţilor contractuali ai Muzeului Casa Mureşenilor Braşov le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

Art.22. Profesionalismul şi imparţialitatea
(1) Angajaţii trebuie să exercite atribuţiile de serviciu cu obiectivitate, imparţialitate şi independenţă, fundamentându-şi activitatea, soluţiile propuse şi deciziile pe dispoziţii legale şi pe argumente tehnice şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului personalului Muzeului Casa Mureşenilor Braşov.
(2) În activitatea profesională, angajaţii au obligaţia de diligenţă cu privire la promovarea şi implementarea soluţiilor propuse şi a deciziilor, în condiţiile prevăzute la alin. (1).
(3) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, angajaţii trebuie să adopte o atitudine neutră faţă de orice interes personal, politic, economic, religios sau de altă natură şi să nu dea curs unor eventuale presiuni, ingerinţe sau influenţe de orice natură.
(4) Principiul independenţei nu poate fi interpretat ca dreptul de a nu respecta principiul subordonării ierarhice.

Art.23. Păstrarea secretului de serviciu şi confidenţialitatea
Angajaţii au obligaţia să păstreze secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii, cu aplicarea dispoziţiilor în vigoare privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Art.24. Subordonarea ierarhică
Personalul Muzeului Casa Mureşenilor are obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările şi sarcinile repartizate.

Art.25 Îndeplinirea atribuţiilor
(1) Angajaţii muzeului răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin conform fişei postului, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate.
(2) Angajaţii muzeului au îndatorirea să îndeplinească dispoziţiile primite de la superiorii ierarhici.
(3) Angajaţii muzeului au dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Aceştia au îndatorirea să aducă la cunoştinţă astfel de situații superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia.
(4) În cazul în care se constată, în condiţiile legii, legalitatea dispoziţiei prevăzute la alin. (3), angajatul răspunde în condiţiile legii.

Art.26. Respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor
(1) Personalul muzeului are obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, precum şi normele de conduită.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), personalul muzeului trebuie să exercite un rol activ, având obligaţia de a evalua situaţiile care pot genera o situaţie de incompatibilitate sau un conflict de interese şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a acestora.
(3) În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, personalul muzeului are obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii sau a conflictului de interese, în termen legal.

Art. 27. Avertizarea privind fapte de încălcare a legii
(1) Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către persoanele care au reclamat ori au sesizat încălcări ale legii în cadrul Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, săvârşite de către persoane cu funcţii de conducere sau de execuţie din instituție, prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, constituie avertizare în interes public şi priveşte:
a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;
b) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor Muzeului Casa Mureșenilor Brașov;
c) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese;
d) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
e) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale;
f) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile;
g) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu;
h) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare şi eliberare din funcţie;
i) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
j) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
k) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului Muzeului Casa Mureșenilor Brașov;
l) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel al ocrotirii interesului public.

Art. 28. Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale
Poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:
a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
b) managerului Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, chiar dacă nu se poate identifica exact salariatul care a încălcat prevederile legale;
c) comisiei de disciplină sau organului cu atribuţii disciplinare din cadrul Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, din care face parte persoana care a încălcat legea;
d) organelor judiciare;
e) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor.

Art.29. Dispozitii speciale privind semnalarea neregulilor de către persoanele cu atribuţii de control
(1) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate să inştiinţeze conducerea instituţiei sau, după caz, organul abilitat de lege să constate săvarşirea infracţiunilor, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operaţiune sau un act ilicit care poate atrage raspunderea penală.
(2) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate, în cursul efectuării actului de control, să procedeze la asigurarea şi conservarea urmelor infracţiunii, a corpurilor delicte şi a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmarire penală.
(3) Îndeplinirea cu bună-credință a obligaţiilor prevăzute la primul alineat nu constituie o încălcare a secretului profesional şi nu atrage răspunderea penală, civilă sau disciplinară.
(4) Neîndeplinirea cu rea-credintă a obligaţiilor prevăzute la primul alineat constituie infracţiuni şi se pedepsesc potrivit legilor în vigoare.

Art.30. Aspecte privind sesizările, neregularităţilor şi soluţionarea acestora
(1) Persoanele care pot semnala cazuri de abateri şi de nereguli sunt:
a) Orice angajat al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov;
b) Orice fost angajat al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov;
c) Orice persoană care nu are contract de muncă cu Muzeul Casa Mureșenilor Brașov dar îşi desfășoară activitatea în cadrul autorității în baza unui contract de prestări de servicii/colaborare încheiat între Muzeul Casa Mureșenilor Brașov şi o terţă parte;
d) Reprezentanţii unor instituţii cu care Muzeului Casa Mureșenilor Brașov a avut sau are relaţii de colaborare.
(1) Prin abateri şi nereguli se înţelege:
a) Orice încălcare a prevederilor Codului de conduită etică;
b) Orice încălcare a altor legi, norme sau reglementări aplicabile, declaraţii profesionale;
c) Management defectuos;
d) Abuz de putere;
e) Un pericol pentru sănătatea şi siguranţa muncii;
f) Alte cazuri grave de conduită socială necorespunzătoare;
g) Ascunderea oricărei neglijenţe.

Art.31. Protecţia personalului contractual care semnalează nereguli
(1) În faţa comisiei de disciplină sau a altor organe similare beneficiază de protecţie după cum urmează:
1) Avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de bună-credință, în condiţiile art.5 alin. (2) lit. h), până la proba contrară;
2) În situația în care cel reclamat prin avertizare în interes public este şef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluarea avertizorului, comisia de disciplină sau alt organ similar va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea.
3) În cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a şi lit. b, se vor aplica din oficiu măsurile de protecţie referitoare la protecţia datelor de identitate, a martorului protejat, prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. a din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, republicată.
4) În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa poate dispune anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancţiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credinţă.
5) Instanţa verifică proporţionalitatea sancţiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancţionării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiaşi instituţii publice sau unităţi bugetare, pentru a înlătura posibilitatea sancționării ulterioare şi indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate de Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autoritățile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.
6) Dacă, din orice motiv, persoana care face sesizarea doreşte să i se asigure confidenţialitatea cu privire la identitatea sa, persoana care primeşte sesizarea are obligaţia de a păstra confidenţialitatea.

Art. 32. Norme de conduită în relația cu colegii
(1) Între colegi trebuie să existe cooperare și susținere reciprocă, transferul de informații între colegi fiind esențial în soluționarea eficientă a problemelor.
(2) Colegii își datorează respect reciproc, considerație, dreptul la opinie, eventualele divergențe sau nemulțumiri apărute între aceștia soluționându-se fără să afecteze relația de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor și a gesturilor inadecvate, manifestând atitudine reconciliantă.
(3) Personalul de conducere are datoria de a media și aplana eventualele conflicte apărute între colegi.
(4) Personalul de conducere are datoria de a încuraja lucrul în echipă.

CAPITOLUL IV
MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL APLICĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

Art. 33. Monitorizarea aplicării normelor de conduită profesională
(1) În scopul aplicării eficiente a dispozițiilor prezentul Cod, va fi desemnat un responsabil pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov, de regulă din cadrul compartimentului de resurse umane.
(2) Desemnarea consilierului de etică se face prin act administrativ al managerului Muzeului Casa Mureşenilor Braşov.
(3) Fișa postului angajatului desemnat consilier de etică va fi completată cu atribuția distinctă de consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită în cadrul instituției.
(4) Rapoartele privind respectarea normelor de etică vor fi aprobate de Managerul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov și se aduc la cunoștință angaților din cadrul instituției.
(5) Rapoartele transmise se centralizează într-o bază de date de către responsabilul desemnat în scopul monitorizării și analizei respectării normelor de conduită de către angajații instituției pentru:
 identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită, inclusiv a constrângerilor sau amenințărilor exercitate asupra unui angajat pentru a-l determina să încalce dispoziții legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător;
 identificarea modalităților de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională;
 adoptarea măsurilor privind reducerea și eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.

Art. 34. Responsabilități privind monitorizarea și controlul aplicării normelor de conduită profesională
(1) În exercitarea rolului activ de prevenire a încălcării principiilor şi normelor de conduită, consilierul de etică îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) monitorizează modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de către angajaţii din cadrul Muzeului Casa Mureşenilor Brașov şi întocmeşte rapoarte şi analize cu privire la acestea;
b) desfăşoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a angajaţilor sau la iniţiativa sa atunci când angajatul nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;
c) elaborează analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea personalului din cadrul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov şi care ar putea determina o încălcare a principiilor şi normelor de conduită, pe care le înaintează managerului instituţiei, şi propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor;
d) organizează sesiuni de informare a personalului muzeului cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii şi integrităţii sau care instituie obligaţii pentru autoritatea şi instituţia publică pentru respectarea drepturilor publicului vizitator în relaţia cu Muzeul Casa Mureşenilor Braşov;
e) semnalează practici sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la încălcarea principiilor şi normelor de conduită în activitatea personalului contractual din cadrul muzeului;
f) analizează sesizările şi reclamaţiile formulate de vizitatori şi de ceilalţi beneficiari ai activităţii Muzeului Casa Mureşenilor Braşov cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu publicul vizitator şi formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de disciplină;
g) poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare publicului vizitator şi beneficiarilor direcţi ai activităţii muzeului cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia cu publicul, precum şi cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de Muzeul Casa Mureşenilor Braşov.
(2) Președinții comisiilor de disciplină au următoarele responsabilități:
a. completează, cu sprijinul secretarilor comisiilor de disciplină, formatul de raportare.
b. comunică formatul de raportare conducătorului instituției și consilierului de etică, în condițiile și termenele reglementate.
(3) Consilierului de etică are obligația de a transmitere rapoartele în condițiile și termenele reglementate.
(4) Conducerea Muzeului Casa Mureşenilor Braşov are următoarele atribuții:
c. desemnarea consilierului de etică;
d. revizuirea atribuțiilor consilierului de etică desemnat astfel încât atribuțiile corespunzătoare calității de consilier de etică să aibă o pondere proporțională cu importanța și volumul activității de consiliere de etică și de monitorizare a respectării normelor de conduită în cadrul fiecărei autorități și instituții publice;
e. sprijinirea activității consilierului de etică;
f. asigurarea condițiilor necesare participării consilierului de etică la programe de perfecționare profesională având tematici precum etica, conduita și integritatea, măsuri anticorupție și comunicare și la dezbaterile și evenimentele organizate în scopul dezvoltării rețelei consilierilor de etică.
(5) Consilierea etică are caracter confidenţial şi se desfăşoară în baza unei solicitări formale adresate consilierului de etică sau la iniţiativa sa atunci când din conduita angajatului rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia. Consilierul de etică are obligaţia de a nu comunica informaţii cu privire la activitatea derulată decât în situaţia în care aspectele semnalate pot constitui o faptă penală.
(6) Muzeul Casa Mureşenilor Braşov implementează măsurile considerate necesare pentru respectarea dispoziţiilor prezentului Cod privind principiile şi normele de conduită şi sprijină activitatea consilierului de etică.
(7) Angajaţii muzeului nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru că s-au adresat consilierului de etică cu solicitarea de a primi consiliere cu privire la respectarea principiilor şi normelor de conduită.

CAPITOLUL V
RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIONĂRI

(1) Încălcarea prevederilor prezentului Cod de Etică atrage răspunderea disciplinară a angajaţilor, în condiţiile legii.
(2) Organele cu atribuţii disciplinare au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului Cod de Etică şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare în condiţiile Legii nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.
(4) Angajaţii răspund patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduc prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE

(1) Prezentul Cod de conduită etică completează Regulamentul de Ordine Interioară a Muzeului Casa Mureşenilor Braşov, contractele pe care personalul și colaboratorii le au cu instituția.
(2) Prezentul Cod intră în vigoare la data aprobării lui prin decizia internă a Managerului Muzeului Casa Mureşenilor Braşov.
(3) Pentru informarea salariaților și a cetățenilor, Codul de conduită etică a Muzeului Casa Mureşenilor Braşov va fi afișat la sediul instituţiei, într-un loc vizibil și pe site-ul Muzeului Casa Mureşenilor Braşov- www.muzeulmuresenilor.ro.
(4) Consilierul de etică va aduce la cunoștință tuturor salariatilor instituției prevederile prezentului Cod de etică, pe bază de semnătură.
(5) Consilierul de etică va aduce la cunoștință personalului nou angajat la momentul încadrării în funcție prevederile Codului de conduită etică a Muzeului Casa Mureşenilor Braşov.
(6) Constituie abatere disciplinară refuzul personalului Muzeului Casa Mureşenilor Braşov de a lua la cunoștință prevederile prezentului Cod de etică.
(7) Codul de conduită etică a Muzeului Casa Mureşenilor Braşov trebuie actualizat în termen de maximum 30 de zile de la data modificării actelor normative care stau la baza acestuia sau ori de câte ori este nevoie.

Manager,
Dr. Valer RUS

Share
Powered by WordPress | Copyright 2010 Muzeul Casa Muresenilor . | Design: Brilum Advertising