Skip to content Skip to footer

POST DE MUZEOGRAF

ANUNÅ¢

Muzeul „Casa Mureşenilorâ€? Braşov organizează în data de 12 septembrie 2011, ora 1600, concurs pentru ocuparea unui post de muzeograf, pe perioadă determinată, la secÅ£ia de literatură Casa „Ştefan Baciuâ€?.
Condiţii de înscriere:
– studii superioare umaniste (de lungă durată)
– vechime minimă în specialitatea studiilor 6 ani şi 6 luni
– cunoştinÅ£e operare MS Office (certificatul ECDL constituie un avantaj)
– cunoaşterea unei limbi de circulaÅ£ie internaÅ£ională (engleză, franceză, germană)

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cerere de înscriere la concurs adresată directorului muzeului, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum şi originalul în vederea verificării conformităţii; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice precum şi originalele în vederea verificării conformităţii; copia carnetului de muncă şi originalul în vederea verificării conformităţii, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor; cazierul judiciar (sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului), adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului (adeverinţa conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii), curriculum vitae, alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 12 august 2011, ora 1600. Dosarele se depun la sediul muzeului în Piaţa Sfatului nr. 25, biroul arhivă doamnei Lorena Domocoş, telefon 0268-477864, e-mail casa_muresenilor@yahoo.com.

Concursul va consta în susÅ£inerea unei probe scrise în data de 12 septembrie 2011, ora 1600, urmată de un interviu a cărui dată se va afişa o dată cu rezultatele la proba scrisă. Concursul se va desfăşura la secÅ£ia de literatură „Casa Ştefan Baciuâ€?, str. Baiulescu nr. 9.

Bibliografie: Legea patrimoniului nr. 182/2000; Legea muzeelor şi a colecţiilor publice 311/2003; Ştefan Baciu: Poemele poetului tânăr, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1991, Poemele poetului singur, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1993, Un braşovean în arhipeleagul Sandwich Hawaii, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1994, Praful de pe tobă, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1995, Mira, Bucureşti, Ed. Albatros, 1998.

Director,
Dr. Valer Rus

Leave a comment

Casa Mureşenilor

Piaţa Sfatului nr. 25, Braşov – România
Tel: +40–268–477864

Casa Ştefan Baciu

Gheorghe Baiulescu nr. 9, Braşov – România
Tel: +40-268–511493

Inscriete la Newsletter

Muzeul Casa Muresenilor © 2023. Toate drepturile rezervate

Sari la conținut